Metingen Excellente Zorg

De drie pijlers van het model Excellente Zorg worden ieder op een andere wijze gemeten.

EZ Donut V&V Pijler Uitgelicht

1. Verpleegkundigen & verzorgendenpijler
Via een online vragenlijst met Nederlandse Essentials of Magnetism (D-EOMII) meten we de proces- en resultaatsvariabelen. De vragenlijst is aangevuld met drie modules: vertrekintentie, de perceptie van kwaliteit en veiligheid en de meest recente dienst.

EZ Donut Organisatiepijler Uitgelicht

2. Organisatiepijler
Via een online vragenlijst meten we vijf thema’s. De vragenlijst wordt afgenomen bij verschillende groepen binnen de organisatie, o.a. bij leidinggevenden en de VAR.

EZ Donut Patientenpijler Uitgelicht

3. Patiëntenpijler
Voor het meten van patiëntervaringen wordt gebruik gemaakt van bestaande data vanuit de organisaties zelf. Ook de verpleegsensitieve indicatoren worden aangeleverd door instellingen.

Nulmeting en herhalingsmetingen

Om als organisatie inzicht te krijgen in de uitgangspositie, wordt gestart met een nulmeting van een, twee of drie pijlers. Als de meting na drie à vier jaar wordt herhaald ontstaat inzicht in de impact van de interventies die na de verbeteringen in gang zijn gezet.

Wat levert het op?

  • Inzicht in sterke kanten en kanten waar verbetering mogelijk is.
  • Inzicht in de thema’s: verpleegkundige strategie, effectieve zeggenschap, leiderschap, onderzoek & ontwikkeling en focus op resultaten. De uitwerking daarvan is afhankelijk van de leervraag of het leerdoel dat voorafgaand aan de meting is bepaald.
  • Vergelijking van scores van afdelingen binnen de organisatie.
  • Benchmark met andere Nederlandse zorgorganisaties.
  • Bewustwording bij verpleegkundigen en verzorgenden over hun eigen handelen.
Image001

Rapportage en advies

De resultaten worden per team in een rapportage teruggekoppeld. Daarbij krijg je ook inzicht in hoe de resultaten van je organisatie zich verhouden tot gemiddelde scores per gezondheidssector in Nederland. Op basis van de resultaten ontvang je advies op maat over hoe je bepaalde kenmerken kunt verbeteren.

De infographics in het rapport vormen een leidraad om in de teams het gesprek te voeren over de resultaten van de meting.

Excellente Zorg community

Heb je eenmaal een meting laten uitvoeren, dan ontvang je uitnodigingen voor verdiepende ‘werkplaatsbijeenkomsten’ bij V&VN. Wij organiseren deze bijeenkomsten enkele malen per jaar. Je kunt hier leren van ervaringen van andere zorginstellingen die bepaalde kenmerken hebben aangepakt en wij geven je aanvullende handreikingen.

Wat kun je verwachten?

Houd bij een meting rekening met een doorlooptijd van circa 20 tot 24 weken, afhankelijk van de grootte van de organisatie en de lengte van de periode dat vragenlijst open staat. Als de opdracht tot het afnemen van een meting is gegeven, gaan we gezamenlijk de meting voorbereiden. Een belangrijk onderdeel is het geven van ruchtbaarheid aan de meting binnen de organisatie.  Gedurende een aantal weken wordt de data verzameld door middel van digitale vragenlijsten. In een tussentijds evaluatiegesprek bespreken we hoe de meting verloopt en in hoeverre het nodig is om extra bekendheid te geven aan de lopende meting. Als de invultermijn gesloten is, analyseren wij de gegevens en stellen we een rapportage op met resultaten en advies voor verbeteringen. In de rapporten zit een infographic per team waar in één oogopslag de resultaten per team zichtbaar zijn.

Interesse? Neem contact op.

Quote Jeannette