Wijkverpleging

Banner Thema Wijkverpleging

Wijkverpleging, volop in ontwikkeling

Van hooggespecialiseerde technische zorg tot ondersteunende verzorging van ouderen en van kortdurende palliatieve zorg tot zorg aan thuiswonende chronisch zieke kinderen. De zorg die thuis wordt geleverd wordt steeds complexer. Dat kan alleen als de zorg thuis goed geregeld is. Die zorg, wordt onder andere verleend door de wijkverpleegkundige.

Op deze pagina


Wat is wijkverpleging?

Wijkverpleging betekent alle zorg voor mensen in de eigen leefomgeving. Wijkverpleging is er voor iedereen hoe jong of hoe oud je ook bent. De doelgroep is alle bewoners van een wijk, waarbij preventie en gezondheidsbevordering van de mensen in de wijk als ook verpleging en verzorging ‘achter de voordeur’ het belangrijkste zijn. De zorgverlening gaat uit van ‘samen beslissen’. De inzet van wijkverpleging maakt het mogelijk dat mensen zo lang mogelijk verantwoord thuis kunnen blijven wonen en dat er zorg en ondersteuning is, ook na een ziekenhuisopname. Hierbij is goed samenwerken in de hele zorgketen met andere (eerstelijns)zorgprofessionals en de lokale gemeente (sociaal domein) cruciaal.

Wat is het doel van wijkverpleging?

Het team wijkverpleging heeft als uitgangspunt ‘positieve gezondheid’. De zorg van het team wijkverpleging richt zich op herstel, behoud en bevorderen van gezondheid, zelfredzaamheid en eigen regie. Waar nodig ondersteunt het team. Het doel is zo lang en zo verantwoord mogelijk met o.a. inzet van (e-)hulpmiddelen zelfredzaam blijven. Als dat niet meer gaat, zoekt de wijkverpleegkundige samen met de cliënt en zijn naasten naar oplossingen. Vanzelfsprekend is ook palliatieve terminale zorg in de thuissituatie onderdeel van wijkverpleging.

Wie werken er in de wijkverpleging?

In het team wijkverpleging werken wijkverpleegkundigen samen met verzorgenden (IG) en verpleegkundigen in de wijk (Mbo- of A-verpleegkundigen). Ook zijn er steeds meer verpleegkundig specialisten werkzaam in de wijk. In de wijkverpleging werken ook gespecialiseerde verpleegkundigen, zoals dementie- , wond- en kinderverpleegkundigen (specifiek voor de medische kindzorg) en gespecialiseerd verzorgenden (ondere andere psychogeriatrie of revalidatie). Naast teams wijkverpleging hebben sommige zorgaanbieders ook technische thuiszorg verpleegkundige teams (TTV). Wijkverpleging is dus veel meer dan alleen de wijkverpleegkundige. 

Wat is een wijkverpleegkundige?

De wijkverpleegkundige is een Hbo-opgeleide verpleegkundige en een autonome zorgprofessional. De wijkverpleegkundige werkt in de wijk en is een cruciale speler in de eerstelijnszorg samen met o.a. de huisarts. De wijkverpleegkundige kent de eigen wijk, werkt samen met andere eerstelijns zorgverleners en professionals uit het sociaal domein en komt bij mensen thuis. De wijkverpleegkundige verbindt zo de verpleegkundige zorg met zowel het medische als het sociale domein.

Naast het indiceren en organiseren van verpleging en verzorging voor de zorgverzekeringswet, de indicatiestelling, verleent de wijkverpleegkundige ook zelf een deel van de verpleegkundige zorg bij mensen thuis.

In het Expertisegebied Wijkverpleegkundige lees je wat de CanMedsrollen omvatten voor de wijkverpleegkundige. Op het Kennisplatform vind je nog meer verdieping over de CanMedsrollen.

Ambassadeurstrajecten

Veel afdelingen van V&VN organiseren jaarlijks ambassadeurstrajecten om de professionele (persoonlijke) leiderschapskwaliteiten van verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten te versterken, zodat zij hun beroepsgroep optimaal kunnen vertegenwoordigen op lokaal, regionaal of landelijk niveau.

Onderstaand vind je voorbeelden van ambassadeurstrajecten die zijn afgerond. Ook vind je berichten en documenten over de ambassadeurstrajecten.

Wanneer er nieuwe ambassadeurstrajecten starten waar je je voor kunt aanmelden, vind je ze op deze pagina.

Wijkverpleging_portret_auto
  • Afdelingen
  • Wijkverpleegkundigen

Kennisplatform Wijkverpleegkundigen

 

Het Kennisplatform is opgezet door wijkverpleegkundigen. Het doel is om kennis en vaardigheden te delen. Hierdoor zijn we in staat om uniforme zorg te bieden aan cliënten die thuis wonen. Dit komt ten goede aan onze professionele ontwikkeling.

3D8a0681copy
  • V&VN Algemeen

Normenkader Indicatiestelling

Ben jij een indicerende wijk-, dementie- of kinderverpleegkundige? Op de pagina 'Normenkader' vind je info, handige links én meer over het indicatieproces. 

Bekostiging van de zorg thuis

Zorg thuis krijgen kan vanuit verschillende wetten. De verschillen leggen we hieronder uit.

1. Bekostiging via de Zorgverzekeringswet (Zvw)

De huidige financiering van wijkverpleging komt vanuit de 'aanspraak wijkverpleging' in de zorgverzekeringswet (ZVW). De indicatie hiervoor is voorbehouden aan de wijkverpleegkundige. Deze zorg dient altijd verband te houden met een risico op of een behoefte aan geneeskundige zorg/context. De nadruk van deze zorg focust op herstel, gezondheidsbevordering, zelfredzaamheid en eigen regie.

Actueel nieuws over bekostiging via de Zorgverzekeringswet lees je hier.

2. Bekostiging via de Wet langdurige zorg (WIz)

Daarnaast is er ook verpleging en verzorging thuis mogelijk vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz): volledig pakket thuis (VPT) en modulair pakket thuis (MPT). Deze zorg wordt door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) geïndiceerd. Zorg vanuit de Wlz is onder andere alleen mogelijk als er 24/7 toezicht en nabijheid noodzakelijk is. De nadruk van deze zorg is het welzijn en welbevinden van de cliënt.

3. Bekostiging via de Wet maatschappelijke onderdesteuning (Wmo)

Als derde financieringsstroom is er nog de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De indicatiestelling hiervoor is de verantwoordelijkheid van de gemeente. Deze zorg wordt geïndiceerd als er geen sprake is van een geneeskundige context, maar wel stimulering en ondersteuning van de zelfredzaamheid nodig is, zodat de burger zelf zijn/haar leven kan vormgeven.

Financiering van al deze zorg is op basis van 'zorg in natura' (zin) of een 'persoonsgebonden budget' (pgb).

Lees hier meer over een verdere uitleg van de drie wetgevingen.

De NZa werkt in pilots aan een nieuw model waarop de wijkverpleging wordt betaald. Waarom blijven we niet bij het oude en wat houdt dit nieuwe in? Dat lees je in het artikel '5 vragen en antwoorden over een nieuw model voor de wijk.'

WOZO Banner Website

WOZO: Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen

V&VN en andere zorgpartijen zijn met VWS in gesprek over het programma WOZO, gericht op het anders organiseren van de ouderenzorg. Op deze pagina lees je over de ontwikkelingen, hoe je invloed kunt uitoefenen en wat het voor jou kan betekenen in je werk.

Professionalisering wijkverpleging
  • Afdelingen
  • Wijkverpleegkundigen

Afdeling V&VN Wijkverpleegkundigen

Werk je als wijkverpleegkundige? Word dan lid van de afdeling V&VN Wijkverpleegkundigen.

De afdeling houdt zich bezig met de toekomst van het vak wijkverpleegkundige. En de vraag: wat maakt een verpleegkundige wijkverpleegkundige? Ook richt de afdeling zich op het verbeteren van het imago bij studenten, ambassadeurstrajecten, congressen en bijeenkomsten en het beoordelen van scholingen voor het deskundigheidsgebied in het Kwaliteitsregister V&V.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)